top of page

"สิ่งที่เราใช้ทุกวันแต่ลืมตระหนักถึงคือการหายใจ"What we use every day but forget to realize is breat


Breath is a general term used to describe any type

of therapy that uses breathing exercises. to improve . mental, physical and spiritual health There are many forms of breathing therapy today, each with their own unique healing method. It draws from oriental practices such as yoga and tai chi, while incorporating Western psychotherapy techniques. to achieve self-awareness, breathing It may include elements of talk therapy, breathing exercises.

ลมหายใจเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายการบำบัด ประเภทใดๆ ที่ใช้การฝึกการหายใจ เพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตร่างกายและจิตวิญญาณ ปัจจุบันมีการบำบัดด้วยการหายใจ หลายรูปแบบ แต่ละคนมีวิธีการใช้ลมปราณเพื่อการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มันดึงมาจากแนวทางปฏิบัติแบบตะวันออกเช่นโยคะและไทชิในขณะที่ผสม-ผสานเทคนิจิตบำบัดแบบตะวันตก เพื่อให้เกิดความตระหนักในตนเองการหายใจอาจรวมถึงองค์ประกอบของการบำบัดด้วยการพูดคุยการฝึกการหายใจ The goal: Breath therapy is to encourage people to become more self-

aware and self-healing. It also helps people work towards improving their

overall mental, physical, and spiritual well-being. The guide guides the . participants through various breathing therapy techniques.


เป้าหมาย : ของการบำบัดด้วยการใช้ลมหายใจคือการสนับสนุนผู้คนในการบรรลุความรู้สึกตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถในการรักษาตนเองมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนทำงานเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ นักบำบัดด้วยการหายใจหรือผู้ทำงานด้านลมหายใจตามที่เรียกในบางครั้งจะแนะนำผู้เข้าร่วมด้วยเทคนิคการหายใจเพื่อการบำบัดต่างๆ Breathing therapy is helpful for people who suffer from problems such as:

การบำบัดด้วยการหายใจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสบปัญหาเช่น :

  • Anxiety (ความวิตกกังวล)

  • chronic pain (อาการปวดเรื้อรัง)

  • Anger problem (ปัญหาความโกรธ)

  • Depression (อาการซึมเศร้า)

  • Trauma (การบาดเจ็บ)

  • Sadness and loss (ความเศร้าโศกและการสูญเสีย)

  • Emotional Effects of Physical Illness

(ผลกระทบทางอารมณ์ของความเจ็บป่วยทางร่างกาย)

2 views0 comments

Comments


bottom of page